V2024-02

 

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

2BTracked-Systems: 2BTracked-Systems gevestigd aan de Kling 29, 5432MA Nederland.

Koper/gebruiker: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contractuele relatie met 2BTracked-Systems heeft of aangaat.

Consument Koper: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf die een contractuele relatie met 2BTracked-Systems heeft of aangaat.

Producten: Het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

Track en trace: (software/Data ) hardware die 2BTracked-Systems verkoopt onder welke naam dan ook.

Leverancier: De aanbieder van producten of diensten in of via 2BTracked-Systems.

Wederpartij: Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie 2BTracked-Systems een Overeenkomst aangaat of in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst of aan/voor wie 2BTracked-Systems een aanbieding doet c.q een leverantie of andere prestatie verricht.

Diensten: Alle werkzaamheden, al dan niet via een derde en in welke vorm en hoegenaamd ook, die 2BTracked-Systems voor of ten behoeve van de Wederpartij, Koper en Consument Koper verricht, waaronder de diensten, faciliteiten, en transport van telecommunicatieverkeer welke 2BTracked-Systems aan de Wederpartij, Koper en of Consument Koper levert.

Netwerk: Het netwerk van de provider waar 2BTracked-Systems mee samenwerkt.

Overeenkomst: De overeenkomst tot het leveren van de Dienst en/of Product door 2BTracked-Systems aan de Klant. De prijslijst en de algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst.

2BTracked-Systems Klantenservice: De klantenservice van 2BTracked-Systems waar de Klant terecht kan met al zijn/haar vragen over de 2BTracked-Systems, te bereiken onder (+31)485 785 746, het zei de website hhps://2btracked-systems.com, email info@2btracked.com

Aansluiting: De mogelijkheid om met Trackers gebruik te maken van de Diensten.

Content: Middels of in samenhang met de Diensten of aanvullende Diensten door 2BTracked-Systems of derden aangeboden producten die onder meer tekst-, geluids-, data- en/of beeldbestanden alsmede softwareapplicaties kunnen bevatten.

Contentdiensten: Diensten waarbij 2BTracked-Systems de Koper toegang verschaft tot Content.

Abonnement : Indien de overeenkomst betrekking heeft op Producten die tegen een maandelijkse betaling worden afgenomen.

 

Algemene bepalingen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanvragen, offertes, correspondentie en leveringen aan, en (de totstandkoming van) overeenkomsten met wederpartijen aangaande het leveren en afnemen van de diensten, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met 2BTracked-Systems, voor de totstandkoming en uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken, alsmede op alle (rechts)handelingen, die daaraan redelijkerwijs voorafgaan. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

Algemene Voorwaarden die de Wederpartij hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door 2BTracked-Systems is ingestemd.

2BTracked-Systems behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen

Indien Wederpartij zich abonneert op de Diensten, dan wel een account bij 2BTracked-Systems aanmaakt erkent Wederpartij dat hij de voorwaarden heeft ontvangen, begrepen en aanvaard. Door het gebruik van de internetsites van 2BTracked-Systems en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Wederpartij de Algemene Voorwaarden van 2BTracked-Systems.

2BTracked-Systems is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Wederpartij.

De Wederpartij kan gebruikmaken van aanvullende diensten die worden aangeboden door 2BTracked-Systems. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op deze aanvullende diensten tenzij anders aangegeven in de productomschrijving van de betreffende aanvullende dienst. Op aanvullende diensten kunnen daarnaast aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

Bij strijdigheid tussen mondelinge uitingen van 2BTracked-Systems en schriftelijke uitingen van 2BTracked-Systems prevaleren de schriftelijke uitingen van 2BTracked-Systems.

De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch. De Algemene Voorwaarden staan tevens vermeld op de website van 2BTracked-Systems: www.2BTracked-Systems.com

 

Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een bestelling. 2BTracked-Systems is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een bestelling door de potentiële Koper geldt als een bestelling en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

Een bestelling van de potentiële Koper wordt geacht te zijn gedaan indien de potentiële Koper te kennen heeft gegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen of wanneer hij de bestelling via de email info@2btracked.com heeft geplaatst en deze bestelling door 2BTracked-Systems is ontvangen.

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden naar het door Koper opgegeven (e-mail)adres, op elektronische wijze is betaald.

Koper en 2BTracked-Systems komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van handtekeningen doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

Als een overeenkomst tot stand is gekomen als bedoeld in de voorgaande artikelen met een Koper in de uitoefening van zijn bedrijf, dan is deze onherroepelijk. Dat brengt met zich mee dat de Koper gehouden is tot volledige betaling van de koopprijs.

Indien de Koper in de uitoefening van zijn bedrijf, een gedane bestelling, die nog niet geleverd is, geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren dan is de Koper een beëindigingsvergoeding verschuldigd van 25% van het factuurbedrag. Bij een gedeeltelijke annulering zal de beëindigingsvergoeding verschuldigd zijn over 25% van het verminderde factuurbedrag.

Indien de overeenkomst betrekking heeft op Producten die tegen een maandelijkse betaling worden afgenomen dan komt het abonnement automatisch tot stand op het moment dat Wederpartij een 2BTracked-Systems account creëert via de 2BTracked-Systems website. De abonnementen dienen vooraf betaald te worden en gelden voor de duur van 1 jaar. Na dit jaar zal het automatisch verlengt worden. Het kan daarna maandelijks worden opgezegd met een in achtneming van 1 maand opzegtermijn.

2BTracked-Systems is gerechtigd om haar tarieven voor haar dienstverlening aan te passen.

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

De Wederpartij is gehouden alle van hem gevraagde informatie te verstrekken en de medewerking te verlenen die 2BTracked-Systems nodig heeft en die redelijkerwijs van Wederpartij kan worden verwacht. Hierin is onder andere begrepen het tijdig schriftelijk melden van wijzigingen van adres- en factuurgegevens en het onverwijld schriftelijk melden van (mogelijk) faillissement, beslag, surseance van betaling of schuldsaneringsregeling.

2BTracked-Systems is ten aller tijde bevoegd de identiteit en kredietwaardigheid van de Wederpartij te controleren en kan besluiten het aanbod in te trekken.

2BTracked-Systems is gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten (inclusief het opschorten van de diensten) indien en zolang er een gerechtvaardigde twijfel bestaat over de kredietwaardigheid van de Wederpartij of een gevraagde incassomachtiging niet wordt afgegeven of betaling zonder geldige redenen wordt gestorneerd of anderzijds niet wordt betaald. Ook mag 2BTracked-Systems haar diensten opschorten indien vaststaat dan wel aannemelijk is dat de Wederpartij niet aan de voorwaarden van de overeenkomst zal (kunnen) voldoen. In dat geval kan, naar keuze van 2BTracked-Systems de Overeenkomst niet worden aangaan of worden beëindigd. In dit laatste geval is de Wederpartij aansprakelijk voor de kosten van het gebruik van de Dienst tot het moment van afsluiting.

 

Adreswijzigingen of naamswijzigingen

De Wederpartij moet 2BTracked-Systems 14 dagen voor ingaan van een adreswijziging of wijziging van contactgegevens zoals email adressen schriftelijk informeren. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle eventuele gevolgen van het niet-tijdig doorgeven van een dergelijke wijziging.

Indien de Wederpartij een rechtspersoon is, is de Wederpartij verplicht 2BTracked-Systems ook schriftelijk te informeren over iedere relevante bedrijfswijziging (zoals naam of rechtsvorm).

 

SIM Kaart en Hardware

De door 2BTracked-Systems aan de Wederpartij ter beschikking gestelde Simkaart is en blijft exclusief eigendom van 2BTracked-Systems. 2BTracked-Systems heeft het recht om de Simkaart te allen tijde te vervangen. Indien de Koper geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van 2BTracked-Systems dient de Koper de Simkaart terug te zenden naar 2BTracked-Systems.

Indien de Koper geen gebruik meer maakt van de Diensten van 2BTracked-Systems en de SIM kaart niet in het bezit is gekomen van 2BTracked-Systems dan is de Koper een vergoeding verschuldigd van €0,10 per dag vanaf het moment dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van de diensten van 2BTracked-Systems tot het moment dat de SIM kaart in het bezit is gesteld van 2BTracked-Systems.

Indien de overeenkomst betrekking heeft op een Producten die tegen een maandelijkse betaling worden afgenomen blijft naast de SIM kaart, de Hardware is eigendom van de klant, dit na betaling van overeengekomen prijs.

Het is verboden de technische informatie die op de SIM-kaart is opgenomen te kopiëren of op enige andere wijze deze kaart of de informatie daarop te manipuleren. Hetzelfde geldt voor de technische informatie, software en beveiligingen van de hardware waarmee de Wederpartij zich toegang tot het Netwerk verschaft.

In geval van diefstal of verlies van de hardware en/of de Simkaart dient de Wederpartij dit onverwijld aan 2BTracked-Systems te melden en blijft de Wederpartij aansprakelijk voor de kosten en eventueel andere gebruiksafhankelijke vergoedingen tot aan het moment waarop blokkering plaatsvindt.

 

Systeemcodes

De systeemcode van de Klant wordt door 2BTracked-Systems vastgesteld.

De Wederpartij kan geen aanspraak maken op het behouden van een bepaalde systeemcode met inachtneming van de toepasselijke regelgeving en 2BTracked-Systems’ s uitwerking daarvan.

2BTracked-Systems heeft het recht deze systeemcode te wijzigen indien 2BTracked-Systems dit noodzakelijk acht, bijvoorbeeld in het belang van het goed functioneren van de Dienst of het Netwerk of op grond van regelgeving. 2BTracked-Systems zal daarbij redelijkerwijze rekening houden met de belangen van de Wederpartij.

 

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s.

De Koper is de prijs verschuldigd die 2BTracked-Systems conform de bepalingen in artikel 3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door 2BTracked-Systems worden gecorrigeerd.

2BTracked-Systems geeft de kosten van bezorging, die voor rekening van de Koper komen, bij de totstandkoming van de Overeenkomst aan Koper op. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden kunnen nadere voorwaarden gelden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, wordt de Koper van de prijsstijging op de hoogte gesteld. De Koper kan de bestelling annuleren, dan wel de Overeenkomst ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door 2BTracked-Systems. Bij prijsverhogingen die worden doorgevoerd nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, wordt het bestelde product tegen de overeengekomen prijs geleverd.

Voor de Dienst is 2BTracked-Systems gerechtigd haar tarieven te wijzigen. Wijzigingen zullen door 2BTracked-Systems naar de klant gecommuniceerd worden. De actuele tarieven kan de Wederpartij ook opvragen bij de 2BTracked-Systems:

Klantenservice.(info@2btracked.com)

 

Betalen, bestellen en abonnementen

Om de Dienst te gebruiken, is een account bij 2BTracked-Systems vereist. De Dienst gaat in op het moment van activering van de Hardware en de Hardware voor de eerste keer data verzendt

Indien er sprake is van de aankoop van de Producten tegen een eenmalige betaling en aanschaf van de servicelevels tegen een jaarlijkse betaling dan is er geen abonnementsperiode van toepassing voor het gebruik van de diensten. De Overeenkomst met betrekking tot de Dienst wordt aangegaan voor een bepaalde periode. De duur is 1 jaar van het gekozen servicelevel. De Dienst dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. 

Een abonnement heeft een initiële (en vaste) looptijd van één jaar na ingangsdatum en kan tussentijds door de Wederpartij worden opgezegd doch de opzegging wordt pas effectief nadat de periode van 1 jaar is verstreken. Na afloop van de oorspronkelijke contractperiode wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd, tenzij een van de partijen met een opzegtermijn van één maand, de overeenkomst heeft opgezegd zoals vermeld in deze voorwaarden. De opzegtermijn na afloop van het eerste jaar is 1 maand. Verlenging van een abonnement impliceert niet dat de Wederpartij nieuwe hardware en/of SIM kaart ontvangt.

Indien er sprake is van abonnement zal de Wederpartij op het moment van het plaatsen van de bestelling via directe verkoop, worden gevraagd om de betaalmethode bank te accepteren voor de betaling van het abonnementsgeld voor het eerste Jaar. De Gebruiker betaalt op het moment van het plaatsen van de bestelling middels de bank voor het eerste jaar het abonnementstarief van. Wederpartij bevestigt hierbij ervan op de hoogte te zijn dat 2BTracked-Systems hierdoor de bankgegevens van Wederpartij ontvangt, zolang als het abonnement loopt. Wederpartij erkent en aanvaardt dat, totdat het abonnement is beëindigd in overeenstemming met deze voorwaarden, Wederpartij verplicht is de daaraan verbonden kosten en/of prijzen te betalen, zelfs indien Wederpartij geen gebruik maakt van (een deel van) de Diensten.

Indien er sprake is van een abonnement zullen de Abonnementsbetalingen altijd per jaar vooraf worden geïncasseerd. 

Gebruiker kan een opzegging effectueren middels een email.

Beëindiging abonnement en/of Diensten door 2BTracked-Systems 2BTracked-Systems heeft het recht om het abonnement of de Dienst (geheel of gedeeltelijk) met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Wederpartij indien: (i) 2BTracked-Systems daartoe is verplicht door de wet of rechterlijke uitspraak; (ii) 2BTracked-Systems vermoedt dat de Wederpartij onrechtmatig gebruik of misbruik maakt van de dienst, de hardware of van andere diensten; (iii) De Wederpartij niet (tijdig) de van toepassing zijnde abonnementskosten betaalt. Bij beëindiging van het abonnement houdt het recht van de Wederpartij om de Diensten te gebruiken op de einddatum op, en Gebruiker erkent en stemt ermee in dat 2BTracked-Systems het recht heeft om diens 2BTracked-Systems account alsdan te deactiveren of te verwijderen, inclusief alle gerelateerde informatie en data behorende bij het desbetreffende account en/of verdere toegang tot deze gegevens kan blokkeren.

Indien de betaling van de rekening van Wederpartij om welke reden dan ook, door 2BTracked-Systems niet succesvol kan worden uitgevoerd, of indien de Wederpartij het door 2BTracked-Systems geïncasseerde bedrag betwist dan is de Wederpartij automatisch in gebreke zonder dat de Wederpartij een formele ingebrekestelling behoeft te sturen. 2BTracked-Systems heeft dan direct het recht om (een deel van) de Diensten voor de Wederpartij onbeschikbaar te maken en/of diens 2BTracked-Systems account onmiddellijk te beëindigen en/of de toegang tot het platform en de account te blokkeren zonder dat dit de betalingsverplichting van de Wederpartij verminderd.

Bij betwisting van kosten c.q. gelden die 2BTracked-Systems bij de Wederpartij in rekening brengt door middel van een factuur of die via automatische incasso zullen worden geïncasseerd, dient de Wederpartij binnen zeven (7) dagen vanaf de factuurdatum dan wel vanaf het moment van afschrijving van de bankrekening, gemotiveerd te reageren.

2BTracked-Systems behoudt zich het recht voor om (jaarlijks) de abonnementskosten en de prijzen en tarieven te wijzigen zelfs in het geval er sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Wederpartij. Voor lopende abonnementen kunnen prijswijzigingen pas worden geëffectueerd aan het begin van een nieuwe contractperiode. Wederpartij wordt geacht met de wijzigingen in te stemmen, tenzij hij 2BTracked-Systems schriftelijk en binnen 30 dagen na kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.

Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop 2BTracked-Systems de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan Wederpartij in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door Wederpartij betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Wederpartij binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.

Indien Wederpartij de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, en is over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.

Indien Wederpartij na tweede aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan 2BTracked-Systems de vordering uit handen geven, in welk geval Wederpartij naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. Voor zover Wederpartij handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Leverancier aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso) kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan tenminste 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 40,00 voor ieder gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur. Indien Leverancier echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Wederpartij worden verhaald. Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens wettelijke rente verschuldigd.

Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.

Elk beroep door de Wederpartij op verrekening met een vordering op 2BTracked-Systems is uitgesloten.

 

Gebruik van de Dienst

De Wederpartij dient zich te houden aan de eisen die aan een redelijk gebruik van de Dienst en aanvullende diensten gesteld (kunnen) worden.

Voor vragen over het functioneren van eindapparatuur kan de Klant terecht bij 2BTracked-Systems, Klantenservice +31 (0) 485 785 746 .

Voor bepaalde diensten kan 2BTracked-Systems systeemscodes verstrekken. De Wederpartij dient de systeemcodes te beschermen tegen kennisname door onbevoegden. De Wederpartij is verantwoordelijk voor elk gebruik dat van de systeemcodes wordt gemaakt. Bij (een vermoeden van) onbevoegd gebruik, is 2BTracked-Systems gerechtigd systeemcodes onverwijld te blokkeren.

Het Netwerk werkt door middel van verspreiding van signalen. Aangezien deze signalen kunnen worden gestoord door een externe bron, door atmosferische omstandigheden of door andere redenen en afhankelijk zijn van de dekking van het Netwerk, kan de kwaliteit van een verbinding niet overal en altijd worden gewaarborgd. 2BTracked-Systems verstrekt dan ook geen garantie dienaangaande en sluit elke aansprakelijkheid uit.

Ouder Hardware van 2BTracked-Systems kan gebruik maken van het 2G netwerk. Dat netwerk zal ophouden te bestaan waardoor het systeem niet meer zal werken. Het 2G-netwerk is in de jarennegentig geïntroduceerd, waardoor het een steeds grotere uitdaging wordt om dit netwerk op een veilige en (energie)zuinige manier aan te bieden. Met nieuwere technologie zoals 4G, LTE-M, kan dat wel en zijn alle toepassingen waarvoor 2G wordt gebruikt ook mogelijk. Het 2G-netwerk blijft naar verwachting tot 1 januari 2025 operationeel of het daarna nog operationeel blijft is onduidelijk. 2BTracked-Systems heeft daar geen invloed op. De beslissing daarover is afhankelijk van de Netwerkprovider. Nieuwere hardware van 2BTracked-Systems werkt op basis van 4G. 2BTracked-Systems zal de Wederpartij een omruil voorstel doen mocht blijken dat de Wederpartij hardware heeft die om deze reden niet meer werkt.

2BTracked-Systems kan wijzigingen aanbrengen ter zake van de landen en/of netwerken waarvandaan het gebruik van de 2BTracked-Systems mogelijk is. De Wederpartij kan gebruikmaken van een voor een bepaald land aangegeven netwerk(en), met inachtneming van de gebruiksmogelijkheden, kwaliteitskenmerken en voorschriften die voor het betreffende land of netwerk gelden. 2BTracked-Systems staat niet in voor de kwaliteit van het betreffende netwerk.

2BTracked-Systems is bij bovenmatig datagebruik gerechtigd de service op te schorten en kan in het uiterste geval besluiten de SIM kaart te deactiveren. De data kaarten werken in de gehele EEG, daarbuiten wordt er een opslag gerekend die gelijk staat de opslag die het betreffende land bij 2BTracked-Systems in rekening brengt plus administratie kosten.

 

Levering en levertijd

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft 2BTracked-Systems ernaar om zodra de betaling is ontvangen, het product binnen 2 werkdagen te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen, tenzij anders overeengekomen.

Van een product dat tijdelijk niet op voorraad is, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. 2BTracked-Systems streeft ernaar vertragingen binnen twee werkdagen na bestelling per e-mail aan de Koper te melden.

Leveringen vinden plaats op het door de Wederpartij tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst opgegeven adres.

Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden waaronder bankhandelingsfee.

De Wederpartij is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is 2BTracked-Systems gerechtigd, op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek, te vorderen dat 2BTracked-Systems van de verbintenis tot levering van de overeengekomen producten wordt bevrijd, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen onverminderd de bepaling in artikel 3 lid 5-7 van deze algemene voorwaarden.

Opgegeven levertijden en termijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Gebreken en Klachttermijn

De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen vier (4) dagen na levering schriftelijk aan 2BTracked-Systems ter kennisgeving worden gebracht.

De Koper, niet zijde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclame bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. 2BTracked-Systems is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan

 

Hardware en vervanging

1 overeengekomen dat de Wederpartij het eigendom van de Hardware verkrijgt op het moment van betaling van de desbetreffende factuur. De Wederpartij zal het eigendom van de Hardware verkrijgen nadat de betaling volledig is betaald.

Alle door 2BTracked-Systems of haar officiële wederverkopers genoemde of overeengekomen (leverings-) termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan 2BTracked-Systems bekend waren. 2BTracked-Systems spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of Overeengekomen (leverings)- termijn brengt 2BTracked-Systems niet in verzuim en dit kan (derhalve) niet leiden tot schadeplichtigheid aan de kant van 2BTracked-Systems. De Overeenkomst kan hierdoor evenmin worden ontbonden. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt 2BTracked-Systems wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Wederpartij hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. 2BTracked-Systems is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is 2BTracked-Systems gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen 2BTracked-Systems en Wederpartij zo spoedig mogelijk in overleg treden.

2BTracked-Systems bepaalt de leveringsmethode, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. De leveringsmethode wordt vermeld in de Overeenkomst en/of anderszins.

2BTracked-Systems is te allen tijde bevoegd een order in gedeeltes af te leveren.

2BTracked-Systems behoudt zich het recht voor de te leveren Hardware, Applicatie, overige programmatuur en/of Diensten te allen tijde te wijzigen of de levering daarvan te stoppen. 2BTracked-Systems zal in geen geval door uitoefening van dit recht schadeplichtig zijn of anderzijds aansprakelijkheid aanvaarden.

De levering van de Hardware, inclusief alle benodigde materialen zijn voor het risico van 2BTracked-Systems tot de Hardware voor de levering op het adres opgegeven door Wederpartij wordt aangeboden.

Het recht van retour is voor alle zakelijke aankopen expliciet uitgesloten.

Bij verlenging van een abonnement van Wederpartij ontvangt Wederpartij niet automatisch nieuwe of extra Hardware. Als het abonnement wordt beëindigd zal het gebruiksrecht eindigen en de Hardware automatisch stoppen met overdracht en upload van nieuwe gegevens.

Als de Hardware niet naar behoren functioneert, dient Wederpartij 2BTracked-Systems zo spoedig mogelijk te informeren over het gebrek aan de Hardware, in overeenstemming met de voorwaarden van de hardware garantie.

Voorbehoud van eigendom en rechten: Alle aan Wederpartij geleverde zaken en producten blijven eigendom van 2BTracked-Systems totdat alle bedragen die Wederpartij verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of Diensten, evenals alle overige bedragen die Wederpartij wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan 2BTracked-Systems zijn voldaan. 2BTracked-Systems heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door Wederpartij alle rechten als eigenaar. Als de Hardware niet naar behoren functioneert, dient Wederpartij 2BTracked-Systems zo spoedig mogelijk te informeren over het gebrek aan de Hardware, in overeenstemming met de voorwaarden van de hardware garantie.

Bij niet (tijdige) betaling is 2BTracked-Systems gerechtigd, eigenmachtig en voor rekening en risico van Wederpartij, de aan Wederpartij geleverde zaken en producten terug te nemen waar deze zich ook bevinden. De Wederpartij dient hieraan zijn medewerking te verlenen.

De Wederpartij mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. 2BTracked-Systems verleent de Wederpartij slechts het niet exclusieve recht tot het gebruik van de software. Het eigendomsrecht van de software blijft te allen tijde bij 2BTracked-Systems. Het gebruiksrecht is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 2BTracked-Systems niet aan derden overdraagbaar. Het is de Wederpartij niet toegestaan de software te verkopen, verhuren, vervreemden of in zekerheid over te dragen. De Wederpartij zal de software niet wijzigen, aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve van derden gebruiken.

Ingeval 2BTracked-Systems een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten Overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van 2BTracked-Systems vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

De Wederpartij is verplicht 2BTracked-Systems terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Tot op het tijdstip waarop de Wederpartij volledig aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens 2BTracked-Systems heeft voldaan, is de Wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen, daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde. 2BTracked-Systems kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de Overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van 2BTracked-Systems op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de Wederpartij en 2BTracked-Systems gesloten Overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 

Aansprakelijkheid

2BTracked-Systems is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. 2BTracked-Systems aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Indien 2BTracked-Systems om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

In alle gevallen is de termijn waarbinnen 2BTracked-Systems tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot twaalf maanden, gerekend vanaf het moment waarop de schade is komen vast te staan.

2BTracked-Systems is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van enigerlei gebrek, waaronder zgn.bugs, in de door 2BTracked-Systems toegepaste software en/of hardware of het uitvallen van het Netwerk. De vraag of er sprake is van een gebrek/bug is uitsluitend ter beoordeling van 2BTracked-Systems.

De Koper is gehouden 2BTracked-Systems te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst tegen 2BTracked-Systems zouden kunnen doen gelden.

Het is mogelijk dat 2BTracked-Systems op haar website links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. 2BTracked-Systems is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze links.

De inhoud van de website, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van 2BTracked-Systems op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. 2BTracked-Systems kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van die informatie. 2BTracked-Systems is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen de Koper en 2BTracked-Systems, dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. 2BTracked-Systems sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

De werking van het product is mede afhankelijk van infrastructuren zoals GPS, GSM verbinding en internetverbindingen die buiten de invloedsfeer van 2BTracked-Systems vallen. 2BTracked-Systems is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van deze infrastructuren en Netwerken en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van of storingen in haar systeem, noch voor de eventuele gevolgen hiervan.

2BTracked-Systems is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke niet-beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van (gegevens) van de website wegens onderhoud of anderszins.

2BTracked-Systems is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik dat de Koper maakt van het product en Koper vrijwaart 2BTracked-Systems voor alle (rechts)vorderingen van derden zowel ter zake van het voeren van gerechtelijke procedures als ter zake van (schadevergoedings)vorderingen.

De Koper zal het product niet gebruiken om strafbare feiten en/of onrechtmatige daden te plegen of om anderen/derden schade toe te brengen en koper vrijwaart 2BTracked-Systems ter zake.

Bij misbruik met de Hardware behoudt 2BTracked-Systems te allen tijde het recht de bijbehorende Simkaart / Hardware te blokkeren.

2BTracked-Systems is nimmer aansprakelijk voor de kosten van het inbouwen en uitbouwen van de hardware. Indien de hardware niet meer naar behoren functioneert buiten de gestelde garantie periode van 24 maanden dan zal 2BTracked-Systems kosten in rekening brengen voor het uit en inbouwen van de hardware. Binnen de gestelde garantie periode van 24 maanden zorgt 2BTracked-Systems voor de Hardware de in en uitbouw.

2BTracked-Systems is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade en/of storingen als gevolg van installaties uitgevoerd door een derde.

Indien de Hardware is geïnstalleerd in voertuigen die weinig rijden of lang stilstaan dient rekening gehouden te worden met het feit dat de hardware kan zorgen voor een snellere ontlading van de accu waarop de hardware is aangesloten. In deze gevallen is de Koper zelf verantwoordelijk voor het bijladen van de accu’s. 2BTracked-Systems is en geen geval aansprakelijk voor eventuele schade welke hieruit voortvloeit.

 

Garantie

De hardware garantietermijn bedraagt 24 maanden. De termijn gaat in op het moment dat de hardware is geleverd. In de offerte kan afgeweken worden van deze termijn. De termijn genoemd in de offerte is leidend. 

Indien zich bij de uitvoering van de werkzaamheden, bij de gebruikte materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, zal 2BTracked-Systems binnen de garantietermijn die zaken – te harer keuze – kosteloos repareren dan wel vervangen.

Er kan geen sprake zijn van een garantie op de hardware indien:

er sprake is van normale slijtage, uitsluitend ter beoordeling aan 2BTracked-Systems;

indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van 2BTracked-Systems zijn verricht;

indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is;

indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik of onjuiste installatie;

indien de beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud;

indien aansluitstekkers, connectoren, bedrading is beschadigd en of gewijzigd.

 

Overmacht

In geval van overmacht is 2BTracked-Systems niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. 2BTracked-Systems is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (communicatie-)netwerk, uitvallen van een netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering door leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

 

Diensten

2BTracked-Systems verleent haar diensten onder andere via de website www.2BTracked-Systems.com en streeft daarbij naar een optimale dienstverlening maar kan niet garanderen dat de dienstverlening foutloos of ononderbroken functioneert. Door 2BTracked-Systems geleverde diensten kunnen worden gestoord door (externe) factoren waarop 2BTracked-Systems geen enkele invloed heeft. Mede hierdoor kan 2BTracked-Systems de kwaliteit c.q. het gebruik van de diensten niet garanderen.

2BTracked-Systems kan (onderdelen van) de diensten te allen tijde wijzigen, opschorten of intrekken indien dit noodzakelijk is voor behoud of bescherming van de diensten, zulks uitsluitend ter beoordeling van 2BTracked-Systems. Hieronder wordt tevens verstaan tijdelijke onderbreking van de diensten voor het plegen van onderhoud, waarbij geldt dat dit vooraf bekend wordt gemaakt, tenzij het zulke korte of beperkte onderbrekingen gaat dat een voorafgaande aankondiging daarvan in alle redelijkheid niet kan worden gedaan.

2BTracked-Systems is bij de verlening van haar diensten afhankelijk van derden zoals de leveranciers van de hardware, het netwerk van de mobiele operator en de beschikbaarheid en kwaliteit van het GPS-systeem dat gevoelig is voor omgevingsfactoren. Hoewel 2BTracked-Systems haar partners met zorgvuldigheid kiest, is 2BTracked-Systems nimmer jegens de Wederpartij of een derde aansprakelijk voor enige schade of vergoeding onder andere titel die de Wederpartij of een derde lijdt of lijden ten gevolge van (gebreken in) de producten en diensten van deze derden.

Om van de diensten van 2BTracked-Systems gebruik te kunnen maken dient de wederpartij toegang te verkrijgen tot het specifiek voor de Wederpartij gereserveerde gedeelte van de website door het gebruik van een unieke inlognaam in combinatie met een persoonlijke systeemscode. 2BTracked-Systems zal zich naar behoren inspannen en de nodige beveiligingsmaatregelen nemen om te zorgen dat de toegang tot het specifiek voor de Wederpartij gereserveerde gedeelte van de website slechts middels het gebruik van de door de wederpartij gekozen inlognaam en systeemcode kan worden verkregen. De Wederpartij is verantwoordelijk voor het geheim houden van de door de Wederpartij gebruikte systeemcode.

Alle gegevens die in het kader van de dienstverlening op het voor de Wederpartij gereserveerde gedeelte van de website ontstaan zijn het eigendom van de Wederpartij en zijn voor diens rekening en risico. 2BTracked-Systems zal van deze gegevens slechts gebruik maken in het kader van de verbetering van haar dienstverlening ten behoeve van de Wederpartij en ten behoeve van haar dienstverlening in het algemeen.

Voor zover er op het voor de Wederpartij gereserveerde gedeelte van de website persoonsgegevens worden verwerkt, gebeurt ook dit volledig voor rekening en risico van de Wederpartij. De Wederpartij zal 2BTracked-Systems vrijwaren voor iedere claim van derden ter zake.

 

Risico van opslag informatie

2BTracked-Systems verplicht zich om zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de Wederpartij afkomstige gegevens c.q. informatie. Behoudens tegenbewijs, wordt 2BTracked-Systems geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.

De rapporten c.q. data welke op basis van de door 2BTracked-Systems geleverde zaken worden gegenereerd kunnen onvolkomenheden bevatten. Dit kan onder andere door geen (volledige) GPS-dekking, geen (volledige) GSM dekking, onregelmatigheden in de stroomvoorziening van het object waarin de zaken zijn gemonteerd, onregelmatigheden bij de (internet/data)provider van 2BTracked-Systems of van de Wederpartij, dan wel lokaal door de Wederpartij gebruikte apparatuur om toegang tot het internet te krijgen.

De Wederpartij draagt het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van bij 2BTracked-Systems of derden opgeslagen gegevens c.q. informatie dan wel onvolkomenheden in de rapporten c.q. data, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet van 2BTracked-Systems.

 

Contract overneming

De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst kunnen door de Wederpartij niet worden overgedragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 2BTracked-Systems.

De Wederpartij verleent op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht door 2BTracked-Systems van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde voor zover de overdracht noodzakelijk is in het kader van een bedrijfsovername van dan wel door 2BTracked-Systems mits 2BTracked-Systems of de derde nakoming van hetgeen is overeengekomen met de Wederpartij garandeert.

 

Vertrouwelijke gegevens en privacy

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens, waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt.

De Koper vrijwaart 2BTracked-Systems voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van persoonsregistratie die door de Koper wordt gehouden of waarvoor Koper uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is.

2BTracked-Systems biedt een Platform en Diensten, waarbij real-time informatie over het gebruik en de exploitatie van een voertuig in het verkeer wordt verzameld en geanalyseerd (Diensten). Deze Diensten worden mogelijk gemaakt door het gebruik van de 2BTracked-Systems hardware, die de gegevens verzendt via een beveiligde verbinding met het 2BTracked-Systems platform. Door het gebruik van de 2BTracked-Systems Applicatie op de webbrowser, mobiele telefoon, tablet en andere draagbare apparatuur krijgt Gebruiker toegang tot de verzamelde gegevens.

2BTracked-Systems gebruikt de door de Hardware, Applicatie, Platform en de Diensten verwerkte gegevens voor het kunnen aanbieden van de Diensten alsmede voor statistische en historische doeleinden, en om haar producten en dienstverlening verder te verbeteren.

De Koper stemt in met het verzamelen, verwerken, opslag en gebruik van gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers teneinde de Diensten aan te kunnen bieden, zal steeds door 2BTracked-Systems geschieden in overeenstemming met de wet en het privacy beleid van 2BTracked-Systems zoals gecommuniceerd op de 2BTracked-Systems website.

2BTracked-Systems verwerkt alle persoonlijke gegevens in overeenstemming met haar Privacy Policy. 2BTracked-Systems respecteert de privacy van iedere Gebruiker en gaat zorgvuldig om met diens persoonlijke gegevens. 2BTracked-Systems zal alle persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met de Europese wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming, meer in het bijzonder met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679/EU).2BTracked-Systems heeft de gegevensverwerkingen die plaatsvinden in het kader van haar website en het gebruik van haar Diensten en de 2BTracked-Systems applicatie aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag.

2BTracked-Systems voldoet aan de gestelde eisen die de belastingdienst stelt aan ritregistratiesystemen. Bij aanschaf van dit systeem bij 2BTracked-Systems kan de Wederpartij u erop vertrouwen dat zij een gedegen systeem koopt. 

 

Intellectuele eigendom

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij 2BTracked-Systems, haar leveranciers of andere rechthebbenden.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van 2BTracked-Systems, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van 2BTracked-Systems, of Overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s Hertogenbosch.

 Slotbepalingen

Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan info@2BTracked-Systems.nl zoals aangegeven op de internetsite.

2BTracked-Systems streeft ernaar om ontvangen berichten binnen 2 werkdagen te beantwoorden.

2BTracked-Systems is gevestigd in Nederland en geregistreerd bij de KvK in ‘s-Hertogenbosch.

Bovengemelde Algemene Voorwaarden van levering, dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden van 2BTracked-Systems treden in werking op de dag van deponering bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch. Zij dienen als volgt te worden vermeld: Algemene Voorwaarden 2BTracked-Systems.

2Btracked-Systems        Tel: +31(0) 485 785 746                    IBAN: NL93INGB0007087397
5432MA Cuijk                  Mob: +31(0)629 626 046                  BIC: INGBNL2A
Nederland                         info@2btracked.com                        Trade register:8320 0347
www.2btracked-systems.com                                                    VAT no: NL003793776B89